Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Witold Siciński

Rodo

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Komornik przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonania innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii  i czyni to na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji; ponadto dane są przetwarzane w zakresie odpowiedniego funkcjonowania Kancelarii (dostawcy towarów i usług).  Po zakończeniu postępowania dane osobowe będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art.6 ust.1 lit.c , art.6 ust.1 lit.e RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucją wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Kancelarii osobom i podmiotom zapewniającym, na podstawie właściwych umów, obsługę Kancelarii. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego lub postępowania innego rodzaju a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez odpowiedni okres wymieniony w przepisach. W zakresie dostawców usług i towarów dane osobowe są przechowywane w okresie przewidzianym w przepisach skarbowych.

Prawa

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych (osoba, której zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania jej danych, może zażądać, aby zostały usunięte), 
d) ograniczenia przetwarzania danych (osoba może zażądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli jej zdaniem dane przetwarzane są nieprawidłowe lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania; osoba może domagać się aby nieprawidłowe lub bezpodstawnie przetwarzane dane nie zostały usunięte bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych), 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli osoba uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu), 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez komornika; w celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać swoją szczególną sytuację, która zdaniem autora sprzeciwu uzasadnia zaprzestanie przez komornika przetwarzania objętego sprzeciwem; komornik przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego tych danych są nadrzędne wobec praw tej osoby lub że dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Informacja o wymogach podania danych

Podanie danych przez stronę postępowania, uczestnika postępowania i inne osoby fizyczne, które przez komornika zostały wezwane jest:
wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc. Za złożenie fałszywego oświadczenia dłużnik ponosi odpowiedzialność karną a w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ponadto przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918(1), art. 919 oraz art. 1053 § 2 kpc stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika;
wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761 § 1 i 2 kpc, art. 126 w zw. z art 13 § 2 kpc oraz art. 809 i innych kpc oraz art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Niepodanie danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną do 2000 zł. W innych przypadkach może skutkować pominięciem praw w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna Witold Władysław Siciński niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy dla Wrocławia - Fabrycznej Witold Siciński

Dane kontaktowe Administratora

 adres email: wroclaw.sicinski@komornik.pl, tel. 48  511 778 747

 formularz kontaktowy pod adresem: https://komorniksicinski.pl/kontakt

 adres do korespondencji: ul. Legnicka 62c pokój 117, 54-204 Wrocław

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu:

 odpowiedzi na zadanie pytanie

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Odbiorcy danych

 Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych i/lub zgody na ich przetwarzanie będzie brak odpowiedzi na zapytanie.